Cho Biết Vịnh Vân Phong Thuộc Tỉnh Nào Sau Đây (2023)

1. Hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? - HOC247

 • Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào? A. Đà Nẵng. B. Khánh Hòa. C. Hưng Yên. D. Hà Nam.

 • Copyright © 2022 Hoc247.net

Hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? - HOC247

2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong ...

 • Aug 11, 2019 · Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, ta thấy vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa. Chọn: A. Gói VIP thi online tại VietJack ( ...

 • Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào? A. Khánh Hòa. B. Hà Nam. C. Đà Nẵng. D. Hưng Yên.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong ...

3. Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào nước ta?

 • Là một trong 21 khu du lịch trọng điểm cấp quốc gia, vịnh Vân Phong có tầm quan trọng là quỹ đất còn lại cuối cùng trong kế hoạch mở rộng không gian trải nghiệm ...

 • Cập nhật các tình hình, tin tức kịp thời, chính xác nhất đến quý vị quan tâm đầu tư đến KKT Bắc Vân Phong. Thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào nước ta?

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc

 • Aug 13, 2021 · Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? A. Phú Yên. B. Khánh Hòa C. Ninh Thuận. D. Bình Định.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? A. Phú Yên. B. Khánh Hòa C. Ninh Thuận. D. Bình Định.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân ... - Olm

 • Vịnh Vân Phong là tên vịnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Đúng(0).

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh (thành phố) nào? A. Khánh Hòa B. H...

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân ... - Olm

6. căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 cho biết vịnh Vân Phong ...

 • Mar 20, 2020 · Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? A. ... Khánh Hòa. B. ... Ninh Thuận. C. ... Phú Yên. D.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 hãy cho biết vịnh Vân Phong A ...

 • Aug 29, 2022 · Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh (thành phố) nào? · A. Khánh Hòa · B. Hải Phòng · C. Vũng ...

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh (thành phố) nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 hãy cho biết vịnh Vân Phong A ...

8. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 14, cho biết các vịnh biển Vân Phong ...

 • Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 14, cho biết các vịnh biển Vân Phong, Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây? ; A. Quảng Ninh. ; B. Quảng Bình . ; C. Quảng Ngãi. ; D.

 • ID 685661. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 14, cho biết các vịnh biển Vân Phong, Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?

9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc ...

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây? ... Giải chi tiết: Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa. >> Luyện thi TN ...

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết vịnh Vân Phong thuộc ...

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh ... - Hoc24

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, 7. Xác định vị trí vịnh Vân Phong. Đối chiếu vị trí, Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào? A. Đà Nẵng B. Khánh Hòa. C....

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh ... - Hoc24
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 18/09/2023

Views: 5395

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.