Hồ Chí Minh Xác Định Yếu Tố Nào Là Gốc Của Người Cách Mạng? (2023)

1. Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí ...

 • THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM (NATIONAL LIBRARY OF VIETNAM) SỐ: 31 - PHỐ TRÀNG THI - QUẬN HOÀN KIẾM - HÀ NỘI ĐT: 04-38255397, FAX: 04-38253357 E-MAIL: info@nlv.gov.vn

2. "Đạo đức là cái gốc của người cách mạng"

 • Oct 7, 2015 · Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn suy nghĩ và trăn trở về nguy cơ có thể xảy ra đối với một đảng cầm ...

 • Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?

 • Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng? A. Tài năng. B. Phẩm chất chính trị. C. Đạo đức. D. Cả a, b, c. Sai C là đáp án đúng. Chính xác. Suy ...

 • Tổng hợp ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm Đại Học, Các Môn Đại cương, Quản trị - Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Xã hội nhân văn, Luật - Môn khác, Kinh tế - Thuơng mại, Khoa học - Kỹ thuật, Kế toán - Kiểm toán

4. Cái gốc của người cách mạng, cội nguồn sức mạnh của Đảng

 • Nov 6, 2018 · Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, ...

 • Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng.

Cái gốc của người cách mạng, cội nguồn sức mạnh của Đảng

5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM ...

 • Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có ...

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, CẦN, KIỆM ...

6. Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

 • Apr 20, 2015 · Theo nghĩa hẹp, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là hệ thống các cách thức, biện pháp, quy trình hợp thành các nguyên tắc điều chỉnh và hướng ...

 • I. PHƯƠNG PHÁP CÁCH MẠNG HỒ CHÍ MINH

7. Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 • Dec 5, 2015 · Trong mối quan hệ giữa đạo đức và tài năng, Người khẳng định đạo đức là gốc, nó quyết định sức mạnh tinh thần to lớn của con người, sức mạnh của ...

 • Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Detail - Hoạt động khoa học -...

8. Vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Đạo đức Hồ Chí Minh có giá trị dân tộc và nhân loại, có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách ...

 • Vai trò của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 06/03/2017 15:41:00 Xem cỡ chữ: A+ A- Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết hợp đạo đức truyền thống của dân tộc với tinh hoa đạo đức của nhân loại, giữa phương Đông với phương Tây, được hình thành và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam.. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng giữ vị trí nổi bật trong công cuộc xây dựng đời sống tinh thần của xã hội, góp phần quan trọng để điều chỉnh hành vi con người, xây dựng đạo đức mới, con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ đặc biệt quan tâm tới đạo đức cách mạng, Người là hiện thân của đạo đức cách mạng, nêu gương cho toàn Đảng, toàn dân ta. Đạo đức được Hồ Chí Minh xem xét toàn diện bao gồm đạo đức công dân, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, chủ chốt. Đạo đức được nhận diện từ môi trường gia đình, công sở, xã hội; trong các mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đạo đức Hồ Chí Minh có giá trị dân tộc và nhân loại, có ý nghĩa lịch sử, hiện tại và tương lai.  Theo Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng:  Người coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người từng nói “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì”.  Đạo đức là sức mạnh của con người. Làm cách mạng là một việc lớn nên càng phải có sức mạnh.  Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Theo Hồ Chí Minh, có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Khi cần, thì sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Có đạo đức cách mạng thì gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Hồ Chí Minh chỉ rõ "tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng". Trên cơ sở xác định vai trò to lớn của đạo đức cách mạng, Người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Theo Người, yêu cầu đạo đức người cán bộ cần có là trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thương yêu con người, sống có tình nghĩa; tinh thần quốc tế trong sáng. Người đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đạo đức là một đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa, là sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên quan đến sự thành bại của cách mạng. Xác định được vai trò to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta đã chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc  những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.        Phùng Thị Khánh Lệ                                                                                                   Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang  Các bài khác Vận dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh (04/03/2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Báo chí trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng (03/03/2017) Nhớ và phát huy bài học đoàn kết từ ngày thành lập Đảng (03/02/2017) "Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh" - lời Bác vang vọng mãi (28/01/2017) Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/01/2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về '' Sửa đổi lối làm việc " với Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị (25/01/2017) Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về " Dĩ bất biến ứng vạn biến" trong thực hiện dân chủ (23/01/2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao Đạo đức Cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân với nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (18/01/2017) Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước Việt Nam (09/01/2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tác phẩm " Đường Cách Mệnh" - giá trị thực tiễn và lý luận (07/01/2017) Xem thêm » ‹ › × Văn bản điện tử CSDL Quốc giá về văn bản pháp luật Văn bản của Chính phủ Văn bản chỉ đạo điều hành Thư điện tử công vụ Công báo Tuyên Quang Bộ thủ tục hành chính Tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC Công bố quy trình giải quyết TTHC Phòng chống dịch Covid-19 Văn bản về hoạt động của Cổng TTĐT Thông tin tra cứu Thông tin quy hoạch Thông tin dự án đầu tư Thông tin đấu thầu, mua sắm công Thông tin khen thưởng, xử phạt Thông tin tuyển dụng Thực hiện luật phòng chống tham nhũng Chương trình đề tài khoa học Niên giám thống kê Báo cáo - Thống kê Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo Danh sách người phát ngôn

9. Đạo đức và đạo đức cách mạng nhìn nhận từ quan điểm của Chủ tịch Hồ ...

 • Nov 22, 2013 · Rõ ràng, quan điểm “đức là gốc” của Nho giáo chứa đựng những yếu tố hợp lý nhất định. “Đức là gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức mới, ...

 • Hồ Chí Minh là người bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. "Đức là gốc" là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức không chỉ là "gốc", là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo của lòng cao thượng của con người. 

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 23/11/2023

Views: 5305

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.