Sài Gòn Được Mang Tên Thành Phố Hồ Chí Minh Vào Ngày Tháng Năm Nào? (2023)

1. Tìm lại nguồn gốc lịch sử ý tưởng đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh

 • Jul 2, 2021 · Giải thưởng được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7- ...

 • TTO - 'Hôm nay 2-7 kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn được đặt tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ai là người đưa ra ý tưởng đó?', câu hỏi của một bạn đọc khiến chúng tôi phải lần tìm lại những trang lịch sử về nguồn gốc ý tưởng đó.

Tìm lại nguồn gốc lịch sử ý tưởng đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh có từ khi nào?

 • May 10, 2021 · Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ 02/7/1976, tuy nhiên thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú ...

 • (LSVN) - Hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, vào lúc 08h20’ ngày 02/7/1976, cùng với Nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI cũng thông qua Nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Tên gọi thành phố Hồ Chí Minh có từ khi nào?

3. 45 năm Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh (02/7 ...

45 năm Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh (02/7 ...

4. TỰ HÀO 45 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC (02/7/1976 - 02/7/2021)

 • Jul 1, 2021 · Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 02/7/1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ...

 • Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm 1911, đã cùng cả nước đi theo con đường của Người, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh

TỰ HÀO 45 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC (02/7/1976 - 02/7/2021)

5. Hiểu thêm về thành phố 'xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ ...

 • Jul 2, 2021 · (Chinhphu.vn) - Ngày 2/7/1976, khi quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội khóa VI nước ...

 • (Chinhphu.vn) - Ngày 2/7/1976, khi quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã căn cứ vào 2 cơ sở: Một là “nhân dân thành phố Sài Gòn-Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người” và hai là “trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn-Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Hiểu thêm về thành phố 'xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ ...

6. Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất! - Radio Free Asia

 • Jul 5, 2021 · Ngày hai tháng bảy năm 1976, Đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo chí Nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp ...

 • Thành phố Sài Gòn - Gia Định bị đổi ra Thành phố Hồ Chí Minh đã 45 năm nhưng đa số người dân từng sống ở miền Nam trước năm 1975 đều gọi thành phố này bằng cái tên Sài Gòn.

Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất! - Radio Free Asia

7. Nguồn gốc ý tưởng đổi tên Sài Gòn - Hồ Chí Minh - VnExpress

 • Apr 29, 2017 · Nhiều người khi thấy tấm bìa đã băn khoăn: tháng 7 năm 1976, Quốc hội Việt Nam mới chính thức đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ...

 • Sài Gòn chính thức mang tên "Thành phố Hồ Chí Minh" từ 1976, ít ai biết trước đó 30 năm, một bản đề xuất đổi tên Sài Gòn từng được đệ trình.

Nguồn gốc ý tưởng đổi tên Sài Gòn - Hồ Chí Minh - VnExpress

8. THÀNH PHỐ SÀI GÒN ĐƯỢC ĐỔI TÊN... - Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh

 • THÀNH PHỐ SÀI GÒN ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1946 ================== Trang nhất báo Cứu Quốc ra ngày 27/8/1946, đã đăng bài "Thành...

 • ראה/ראי פוסטים, תמונות ועוד בפייסבוק.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 19/09/2023

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.